Stránky slouží k umístění překladových souborů k rozhraním počítačových programů, nebo překladů dokumentace. Překlady rozhraní tu mohou být z toho důvodu, že nová verze programu, která by překlad již zahrnovala, dosud nevyšla, nebo protože jde o jinou verzi překladu již přeloženého rozhraní, která je k té oficiální alternativní, tj. je potřeba ji zkopírovat a do příslušné složky v souborovém systému/adresáři s programem následně vložit ručně; v Linuxu v režimu superuživatele, pokud jde o složku mimo domovskou.
Jde například o přehrávač Amarok, příručku k Amaroku, nebo příručku k MuseScore, kterou je ve formátu PDF možné stáhnout i ze stránek projektu, zčásti je přeložena příručka k LilyPondu - jde o základní úvod.
Jinak většinou není důvod dávat překladové soubory ještě jinam, než jsou zdrojové soubory aplikace, protože nejjednodušší je stáhnout je s programem.
Radujte se z možnosti, která se vám zde nabízí. Nalaďte se kladně na novou vlnu. Mějte dobrou náladu, na obloze svítí slunce. Zkoušejte další možnosti, jak se co dá udělat. A buďte za to vděční.
Zajímavostí je překlad Qt Creatoru. V tomto případě jsem sem umístil verzi, která je mojí druhou mírně obměněnou možností k mému oficiálnímu překladu. Z hlediska otázky, co bylo dřív, alespoň, co se týče pojmů překládajících Import/Export jako Zavést/Vyvést, a z toho vyplývající zavedení/vyvedení atd., je to samozřejmě verze první.
arrow.jpg
Přihlašte se k odběru novinek na stránkách

Správa verzí

Z L10NWiki

Autor textu: Tomáš Pospíchal

Nástroje pro správu verzí představují důležitou podskupinu nástrojů pro vývoj. Jelikož jde o prostředky používané neustále, není možné aby frekventované termíny zůstaly nepřeloženy.

Podnětem ke vzniku této stránky byla diskuze k českému překladu programu Qt Creator[QtCreator] Pavla Frice[Fric]. Jak už sama diskuze naznačovala, je zde mnoho problémů:

 • Původní anglická terminologie je poněkud nejednotná (v různých systémech se používá rozdílných termínů pro naprosto obdobné postupy), ale dosti ustálená, jelikož je značně vázána na klíčová slova a u těch je potřeba zachovávat zpětnou kompatibilitu.
 • Dobré překlady často chybí či jsou značně neúplné, a zkušení uživatelé jsou dobře obeznámeni s anglickou terminologií. Tímto vzniká jistý odpor k zavádění české terminologie pro specializované termíny.
 • Česká terminologie příliš ustálená není, což platí jak pro starší, tak i pro moderní verzovací systémy.
 • Překlady jednotlivých systémů se provádí značně nezávisle. Důsledkem je, že často dosti zbytečná nesjednocenost původních překládaných termínů se ještě mnohonásobně umocňuje v důsledku nekoordinovaného hledání vhodných českých ekvivalentů.

Stránka není rozhodně definitivní. Je to zatím spíše jen prostor pro utřídění některých pojmů, jejichž překlad často nelze uvažovat samostatně, ale je třeba se snažit omezit možná nedorozumění a záměnu s termíny které se mohou vyskytnout v podobných souvislostech. V některých případech jde také o potřebu zavést pojmy nové, zejména v terminologii vhodné pro moderní verzovací systémy.

V případě čistě distribuovaných systémů Git a Mercurial je možné zavést vysoce intuitivní a funkční překlad základních termínů. Otázkou zůstává, do jaké míry se lze vypořádat se systémy více centralizovanými, kde již přeci jen existuje jistá tradice. Níže uvedený návrh se alespoň pokouší omezit různorodost jednotlivých překladů. Nezbývá než doufat že alespoň v případě překladů nových bude k tomuto návrhu přihlédnuto.


Obsah

Přehlídka pojmů

Množství termínů které byly buďto použity nebo alespoň zvažovány, včetně těch které asi nejsou nejvhodnější. Užitečným zdrojem je http://en.cs.open-tran.eu/suggest/ umožňující prohledávat řetězce v již existujících překladech. Už zde se jasně rýsuje neuspokojivá situace a velká nesjednocenost překladů.

Základní pojmy

version control 
verzování, verzovací systém, systém pro správu verzí
repository 
repozitář, skladiště, úložiště, depozitář, archív
working directory, tree, copy 
pracovní adresář, strom, kopie
branch 
větev, vývojová větev
trunk, mainline, master 
hlavní větev
changeset 
sada změn
revision, commit 
revize
patch 
záplata, oprávka
commit, check-in, submit 
zápis, odevzdání, odeslání
commit 
zápis, odevzdání, odeslání, zařazení, potvrzení
commit message 
popis změn, popis revize, zpráva k revizi, popisek, popiska
commit log 
záznam změn, historie změn
tip 
vrchol, vrcholek
head 
čelo, čelo větve, hlava

Běžné úkony

submit 
odeslat, zaslat, potvrdit
merge 
začlenit, sloučit, zařadit
commit 
zapsat, odevzdat, postoupit, vložit, odeslat, zaslat, potvrdit, zařadit
checkout, update 
načíst, získat, aktualizovat, přepnout, vyvolat, přezkoušet
push 
odvést, odeslat, postoupit, vyslat
fetch, pull 
přivést, vyzvednout, natáhnout, získat
pull 
přivést a začlenit, zavést, vyzvednout a začlenit, vytáhnout, stáhnout

Další úkony

resolve 
rozřešit, vyřešit
rebase 
přeskládat, přeskupit
stash, shelve 
odložit, ulít, skrýt
amend 
připsat, poupravit, doplnit, pozměnit, opravit
blame 
anotovat, vypsat anotace, vypsat detaily, zobrazit anotace, vinit, obvinit
bind 
svázat, spojit

Systematické pojmenování

Verzovací systémy se dosti odlišují svými možnostmi a tím i způsobem práce. To se projeví i v terminologii. Ovšem je vhodné snažit se v překladu uhladit nepodstatné rozdíly a překládat funkčně podobné operace stejným způsobem, i když to v mnoha případech bude znamenat zdánlivý odklod od originálního klíčového slova (které bylo stejně často zvoleno především pro svoji krátkost spíše než výstižnost).

Git, Mercurial
Distribuované systémy s velmi jasným oddělením místních operací (načtení a zápis revizí, větvení) a vzdálených operací (převod revizí mezi místním a vzdáleným systémem).
Bazaar
Systém je distribuovaný, tj. je možné plně verzovat i bez přístupu ke vzdálenému systému, ale také je zde několik možností pro práci v centralizovaném režimu (tzv. vázané větve a vázaná načtení, u kterých se zápis provádí souběžně na vzdáleném i místním systému). Pojmenování a chování některých příkazů má větší návaznost na centralizované systémy.
VCS, SVN, Perforce
Klasické centralizované sytémy, k verzování je nutné mít spojení na vzdálený systém.

Git a Mercurial

Pro většinu důležitých příkazů lze nalézt poměrně přesný ekvivalent v druhém systému. Proto je nanejvýš vhodné překládat především s ohledem k významu, nikoliv k původnímu slovu které se použilo jako příkaz (a de facto tím často získalo v angličtině další význam, neboť se používá v nezměněné podobě v dokumentaci popisující práci s verzovacím systémem).


Následující schéma ve sloupci "návrh překladu" je velmi intuitivní, s jasně kontrastujícími páry "zapsat / načíst" (místní operace) a "odvést / přivést" (synchronizace se vzdáleným systémem). Poslední dva sloupce uvádí pro srovnání termíny použité v českých překladech volně dostupné knihy Git Pro[Git Pro], v slovníčku k uživatelské příručce git[GitManuál] přeložené Tomášem Vondrou, a také ve vývojovém prostředí Anjuta[Anjuta] a dokumentaci k TortoiseHg[TortHg].


Přehled základních příkazů (Git a Mercurial)
git hg návrh překladu z překladu Pro Git uživatelská příručka (git) Anjuta (git) TortoiseHg
commit commit zapsat zapsat commit zařadit
potvrdit
provést komit
checkout update načíst přepnout
provést checkout
přepnout
načíst
provést checkout aktualizovat
merge
 
 
merge
začlenit
sloučit
začlenit sloučit sloučit sloučit
push push odvést odeslat natlačit odeslat vyslat
fetch pull přivést vyzvednout stáhnout získat stáhnout
pull
fetch

pull -u
zavést
přivést a začlenit
přivést a sloučit
vyzvednout a začlenit natáhnout
stáhnout a sloučit
 
stáhnout  
pull --rebase pull --rebase převést
přivést a přeskládat
vyzvednout a přeskládat stáhnout a přeskládat  

Pro merge je v případě potřeby možné odlišit

 • "začlenit" které se rovnou pokusí o automatický zápis (git), tedy "začlenit = sloučit a zapsat";
 • "sloučit" kde se zápis musí provést zvlášť (hg a většina dalších systémů).

Pozn.:

 • Pro úplnost je také uvedeno "zavést" jako možné stručné označení pro "přivést a začlenit" (git pull), neboť je tato kombinovaná operace poměrně často využívána (a zhruba odpovídá svn update);
 • podobné je "převést" jako možná zkratka pro "přivést a přeskládat" (git pull --rebase), taktéž oblíbená kombinovaná operace;
 • "dovést, vyvést" zůstávají volné, a je tedy možné jejich využití pro pojmy jako import, export; "převést" je sice běžný ekvivalent pro convert, ale tento termín se vůbec nevyskytuje ve stejných souvislostech jako "odvést" a "přivést";
 • "odeslat" je možné použít pro překlad (v uživatelských rozhraních) častého submit, nebo pro send (např. hg send), bez rizika nedorozumění;
 • podobně "stáhnout" jakožto méně specifický termín zůstává k dispozici pro běžné využití, např. stahování úryvků kódu (služby jako CodePaste atd.).

Některé méně důležité termíny jež lze pro oba systémy sjednotit:

Některé další příkazy
(Git a Mercurial)
git hg návrh překladu
stash shelve odložit
blame annotate vypsat anotace
anotovat
resolve resolve rozřešit

Další ukázky výborné morfologické i sémantické schody, vyjdeme-li z výše navrženého českého překladu:

Příchozí a odchozí revize
(Mercurial)
hg návrh překladu
push / pull odvést / přivést
outgoing / incoming odchozí / příchozí

A nyní k páru "odvést / přivést" přidáme další dva páry sdružených operací, hojně využívaných pro práci se záplatami v pracovním adresáři:

Sdružené operace pro revize a záplaty
(Git a Mercurial)
git + guild/quilt hg + mq + shelve návrh překladu
push / fetch push / pull odvést / přivést
pop / push qpop / qpush odebrat / přibrat
stash / stash pop shelve / unshelve odložit / přiložit

Jak by mělo být na první pohled patrné, namísto nepřehledné směsice pojmů kopírujících historické náhody a neshody je zde navržen jednoduchý a intuitivní systém, který umožní i člověku věci neznalému rychle pochopit základní obraty. Srovnej běžná synonyma: "odvést" = odevzdat, vedením dopravit pryč; "odebrat" = odejmout, ubrat část; "odložit" = nechat na později.

Bazaar

Důležité rozdíly pro práci s tímto systémem plynou především díky možnosti využít tzv. vázaných větví (bound branches). V nejnovějších verzích už lze také pracovat s tzv. soumístnými větvemi, tedy velmi podobným způsobem jako v systémech Git či Mercurial.

Jelikož Bazaar je schopen práce jednak v režimu podobném centralizovaným systémům, tak i v režimu typickém pro distribuované systémy, je zde otázkou ke které terminologii se přiklonit při překladu.

V režimu centralizovaném se pracuje s vázanou větví (nejčastěji získanou jako checkout), a pro základní práci jsou nejčastěji využívány příkazy update a commit. To v případě "lehké" varianty checkout --lightweight dosti dobře odpovídá "aktualizaci" a "odevzdání", ale obecně je to trochu jiné, neboť se v souběhu i místní verze mění (tedy i "načítají" či "zapisují").

V režimu distribuovaném se pracuje s nevázanou větví (nejčastěji získanou jako branch), a pro pohyb revizí jsou využívány příkazy update, commit, pull, push, jako u čistě distibuovaných systémů, kde se mezi těmito snadno rozlišuje termíny "načíst", "zapsat", "přivést" a "odvést".

V tabulce jsou proto uvedeny jsou dvě varianty, jedna spíše zapadající do terminologie navržené pro čistě distribuované systémy, druhá do té pro systémy centralizované. Návrh překladu se pokouší o jistý kompromis. Jako asi jediným užitečným zdrojem v češtině je překlad Zbyňka Schwarze pro systém Bazaar[Bazaar], který je uveden pro srovnání.

Přehled základních příkazů (Bazaar)
bzr návrh překladu blízké termíny ve stylu
distrib.   ~~   central.
z překladu pro
systém Bazaar
bind svázat svázat svázat
unbind rozvázat rozvázat rozvázat
switch přepnout přepnout vázání   ~~  přepnout přepnout
checkout získat
získání
načíst vázaně     ~~     získat
vázané načtení    ~~    získání
získat
získání
commit  ??? zapsat          ~~      odevzdat
zápis            ~~      odevzdání
odevzdat
odevzdání
update  ??? načíst          ~~    aktualizovat aktualizovat
push odvést odvést odeslat
pull přivést přivést stáhnout

Pro překlad commit a update se nabízí dvě základní možnosti:

 • V případech kdy to nepůsobí neobratně, je možné ponechat kombinované "zapsat-odevzdat", a podobně snad i "načíst-aktualizovat", což naznačuje dvojnou podstatu těchto příkazů. V případech práce s větví typu (plný) checkout je to také nejvýstižnější. Ale tyto delší termíny nebudou nutné ve všech případech, neboť mnoho popisů se týká jen jednoho z režimů.
 • Pokud je vhodnější trvat na jednoslovném překladu, "zapsat" (commit) a "aktualizovat" (update) je rozumný kompromis, neboť "zapsat" se od "odvést" mnohem lépe odlišuje než "odevzdat".

Pozn.:

 • "přepnout vázání" (switch the checkout) je podstatou zkratkovitého switch, kterýžto příkaz neměl smysl pro nevázané větve. Je možné že v nejnovějších verzích podporujících soumístné větve to už smysl má.
 • "aktualizovat" (update) je překlad který se přiklání k návaznosti na centralizované systémy; druhou možností je "načíst", které by navazovalo na distribuované systémy (srovnej s hg update);
  • příkazy bzr update a bzr switch teprve relativně nedávno získaly volbu pro zadání libovolné revize, po dlouhou dobu tedy skutečně šlo spíše o obdobu příkazů z centralizovaných systémů;
  • bzr update a bzr switch se také snaží o začlenění nezapsaných změn do aktualizovaného pracovního stromu, což je opět chování typické pro centralizované systémy.

Termíny specifické pro Bazaar, mimo již uvedených bind a unbind:

bound branch 
vázaná větev
stacked branch 
nastavující větev
stacked-on branch 
nastavovaná větev
colocated branch 
soumístná větev
shared repository 
sdílené úložiště

CVS, SVN, Perforce

Tyto systémy existují již delší dobu, proto není překvapivé že je k dispozici značné množství překladů. Veliká rozmanitost překladů je zjevná z níže uvedené tabulky. Srovnání je provedeno pro překlady použité ve vývojových prostředích Anjuta[Anj] a Eclipse[Eclipse], a další překlady z Kdesvn[Kdesvn], TortoiseSVN[TortSVN] a Thunar VCS-plugin[Thunar].

Přehled základních příkazů (cvs, svn)
cvs, svn p4 návrh překladu Anjuta (cvs, svn) Eclipse (cvs) Kdesvn TortoiseSVN thunar-vcs-plugin (svn)
checkout sync
edit
 ??? provést check out zapůjčit
zapůjčení
stáhnout/získat
stažení/získání
získat
získání
stáhnout
stažení
commit submit  ??? zařadit
zařazení
potvrdit
potvrzení
odeslat
odeslání
odevzdat
odevzdání
zapsat
zapisování
update sync aktualizovat aktualizovat aktualizovat obnovit aktualizovat aktualizovat
revert revert vrátit vrátit vrátit zvrátit vrátit obnovit předchozí
obnovení
switch switch
update
přepnout přepnout přepnout přepnout přepnout překlopit

V některých případech je možné určit zjevný většinový překlad, a tento byl zvolen do sloupce "návrh překladu". O nějaké většině zjevně nemůže být ani řeč v případě commit a checkout. Naštěstí je základní postup práce v těchto systémech natolik jednoduchý, že tento fakt asi nezpůsobuje větší problémy. Je možné určit alespoň dvě pomocné zásady pro volbu překladu:

 • Bude asi nejlepší vyhnout se všem pojmům doporučeným pro základní operace v distribuovaných sytémech (tedy "načíst, zapsat, přivést, odvést"). Tím se předejde možným nedorozuměním v případech kdy někdo přechází z jednoho typu systému na druhý, neboť způsob práce v centralizovaných a v distribuovaných systémech je navzájem značně odlišný.
 • Také by bylo dobré vyhnout se termínům jež se téměř jistě použijí v jiném smyslu, neboť systémy pro správu verzí se mnohdy nepoužívají izolovaně, ale často mají grafické rozhraní nebo jsou dokonce součástí programů s mnoha funkcemi. Slova jako "odeslat", "potvrdit" či "stáhnout" se v tomto ohledu jeví jako velmi problematická.

Vzhledem k těmto kritériím se jako jedna rozumná možnost jeví použít pro commit "odevzdat" a pro checkout "získat".

Pozn.: Slovo "získat" je sice natolik obecné že se nejeví jako vhodné do role speciálního termínu, ale v kontextu práce s verzovacími systémy a vývoje obecně jde o slovo podstatně méně zatížené dalšími technickými významy než je tomu u mnoha alternativ.

Odkazy

Dostupné úplné české překlady:

^[QtCreator]  
(git, hg, bzr, svn, cvs) QtCreator 2.5, https://codereview.qt-project.org/#change,25780
^[Fric]  
(git, hg, bzr, svn, cvs) QtCreator, soubory .qm k vyzkoušení, http://fripohled.webnode.cz/
^[Git Pro]  
(git) Scott Chacon: Git Pro, vydal CZ.NIC, http://knihy.nic.cz/files/nic/edice/scott_chacon_pro_git.pdf
^[GitManuál]  
(git) Git - uživatelská příručka http://www.fuzzy.cz/cs/projekty/git-uzivatelska-prirucka/ a slovníček
^[Anjuta] ^[Anj]   
(git, cvs, svn) Anjuta, http://l10n.gnome.org/POT/anjuta.master/anjuta.master.cs.po
^[TortHg]  
(hg) TortoiseHg - dokumentace, http://tortoisehg.bitbucket.org/manual/2.4-cs/index.html a Verpánek
^[Bazaar]  
(bzr) Bazaar, https://translations.launchpad.net/bzr/trunk/+pots/bzr/cs/+details
^[Eclipse]  
(cvs) Eclipse, org.eclipse.team.cvs.ui.nl_cs http://download.eclipse.org/technology/babel/babel_language_packs/R0.9.1/indigo/indigo.php#cs
^[Kdesvn]  
(svn) Kdesvn, http://www.alwins-world.de/repos/kdesvn/trunk/po/cs.po
^[TortSVN]  
(svn) TortoiseSVN, https://www.transifex.net/projects/p/tortoisesvn/ and https://www.transifex.net/projects/p/tortoisesvn/language/cs/
^[Thunar]  
(svn) thunar-vcs-plugin, https://translations.xfce.org/projects/p/thunar-plugins/r/master/l/cs/


Neúplné:

Mír na zemi a pokoj lidem dobré vůle
cloud1.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one